Revitalizace parku Thomayerovy sady, Praha 8

místo: Praha 8 - Libeň

investor: MČ Praha 8

autoři: Martina Forejtová, Aleš Steiner

stupeň: studie, DUR/DSP 2014, DPS 2017

realizace: 2017 - 2018

fotografie: Land05

Park Thomayerovy sady je typickou ukázkou parku z období romantismu.  Cesty jsou vedeny tak, aby provedli návštěvníka nejzajímavějšími místy parku a nabídly mu úchvatné výhledy do pražské kotliny z četných vyhlídek. Právě cestní síť a mobiliář parku byly hlavním cílem revitalizace. 

Velmi dramatická morfologie parku byla náročná na přístup a zvolené technologie obnovy. Zvolili jsme různé povrchy cest podle toho, jak budou využívány. V místech prudkých svahů jsme opravili a doplnili opěrné zdi a nově vyřešili vyhlídky umístěných ve vyšších patrech parku. Thomayerovy sady jsou situovány do velice svažitého terénu a pro udržitelnost parku bylo zásadní dobře vyřešit povrchový odtok srážkových vod. Cesty jsou proto vždy spádovány tak, aby voda odtékala do nově tvořených průlehů a vždy se bezpečně na těchto místech zasakovala. Jedná se o inovativní systém, který se opírá o ekologické přístupy ochrany vod uplatňovaných v Evropské unii.

Také jsme obnovili romantizující schodiště s betonovými plastikami kořenů a pařezů, osázeli alpinum a nově navrhli informační systém parku. 

Do parku jsou vysazovány stromy podle našeho návrhu už od roku 2008. Výběr nově vysazovaných dřevin sleduje náročné stanovištní podmínky. Tento výběr se ukazuje jako správný, protože pouze duby a jiné dřeviny, které dobře snášejí sucho, dokážou prosperovat na tomto náročném stanovišti se skalnatým podložím.